Say ABCD.
[fpgaboy.git] / diag.asm
index 68ea3f8..e7bb0d4 100644 (file)
--- a/diag.asm
+++ b/diag.asm
-       SECTION "a",HOME
+       section "end",HOME[1024]
+       nop
+
+       SECTION "a",HOME[$00]
+
+start: jp main
+       
+       section "vbl",HOME[$40]
+       jp vbl
+       
+       section "lcdc",HOME[$48]
+       jp lcdc
+       
+       section "tmro",HOME[$50]
+       jp tmro
 
 main:
-       ld c, $51       ; Note that we are alive.
        ld a, $FF
-       ld [c],a
-       
+       ld c, $51
+       ld [c], a
+
        ld sp, $DFF0
        
+       ld a, $04       ;start timer, 4.096KHz
+       ld c, $07
+       ld [c], a
+       
+       ld hl, $DF81
+       xor a
+       ld [hli], a
+       ld [hli], a
+       
        ld hl, signon
        call puts
 
+       call putscreen
+       
+       ei
+
        call memtest
 
        call insntest
 
        call waitsw
+       
+       di
 
        jr main
 
 signon:
        db $0D,$0A,$1B,"[1mFPGABoy Diagnostic ROM",$1B,"[0m",$0D,$0A,0
 
+tiles:
+       db %01111100
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11111110
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %00000000
+       
+       db %11111100
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11111100
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11111100
+       db %00000000
+
+       db %01111100
+       db %11000110
+       db %11000010
+       db %11000000
+       db %11000010
+       db %11000110
+       db %01111100
+       db %00000000
+
+       db %11111100
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11000110
+       db %11111100
+       db %00000000
+
+putscreen:
+       ; Wait for vblank
+       call .vblwait
+
+       ld hl, $8000    ; Copy two tiles.
+       ld de, tiles
+       ld c, $20
+.cloop:        push hl
+       ld h, d
+       ld l, e
+       ld a, [hl]
+       inc de
+       pop hl
+       ld [hli], a
+       ld [hli], a
+       dec c
+       xor a
+       cp c
+       jr nz, .cloop
+       
+       ld hl, $9800
+.vloop:        call .vblwait
+       ld c, $40
+       ld b, 0
+.loop: ld a, b
+       inc b
+       and $03
+       ld [hli], a
+       ld a, h
+       cp $9C
+       ret z
+       dec c
+       xor a
+       cp c
+       jr nz,.loop
+       jr .vloop
+
+.vblwait:
+.stat1:        ld a, [$FF41]   ; STAT
+       and $03
+       cp $00
+       jp nz, .stat1
+.stat2:        ld a, [$FF41]
+       and $03
+       cp $01
+       jr nz, .stat2
+       ret
+
+vbl:
+       PUSH AF
+       PUSH BC
+       PUSH DE
+       PUSH HL
+       
+       xor a
+       ld [$FF0F], a
+
+       ld a, [$FF51]
+       ld b, a
+       and $80
+       cp $80
+       jr nz, .nothing
+       ld c, $0
+
+       ld a, b
+       and $1
+       cp c
+       call nz, .scyup
+       
+       ld a, b
+       and $2
+       cp c
+       call nz, .scydown
+       
+       ld a, b
+       and $4
+       cp c
+       call nz, .scxup
+       
+       ld a, b
+       and $8
+       cp c
+       call nz, .scxdown
+
+.nothing:
+       POP HL
+       POP DE
+       POP BC
+       POP AF
+
+       RETI
+
+.scyup:        ld hl, $FF42
+       inc [hl]
+       ret
+
+.scydown:      ld hl, $FF42
+       dec [hl]
+       ret
+
+.scxup:        ld hl, $FF43
+       inc [hl]
+       ret
+
+.scxdown:      ld hl, $FF43
+       dec [hl]
+       ret     
+       
+
+lcdc:
+       PUSH AF
+       PUSH BC
+       
+       xor a
+       ld [$FF0F], a
+       
+       POP BC
+       POP AF
+       
+       reti
+       
+tmro:
+       PUSH AF
+       PUSH BC
+       PUSH DE
+       PUSH HL
+       
+       xor a
+       ld [$FF0F], a
+       
+       ld c, $45       ; LYC
+       ld a, [c]
+       inc a
+       ld [c], a
+       
+       ld a, [$DF82]
+       cp 0
+       jr z, .noprint
+       ld a, $41       ; print A
+       call putc
+.noprint:
+       ld a, [$DF81]
+       inc a
+       ld [$DF81], a
+       ld [$FF51], a
+
+       POP HL
+       POP DE
+       POP BC
+       POP AF
+       RETI
+
 ; Memory tester: writes h ^ l to all addresses from C000 to DF80.
 memtest:
        ld hl,memteststr
        call puts
        
-       ld hl, $C001            ; Write loop
+       ld hl, $C000            ; Write loop
 .wr:
        ld a,h
        xor l
        ld [hli],a
-       ld a, $DF
-       cp h
+       ld a, h
+       cp $DF
        jr nz, .wr
-       ld a, $80
-       cp l
+       ld a, l
+       cp $80
        jr nz, .wr
 
-       ld hl, $C001            ; Read loop
+       ld hl, $C000            ; Read loop
 .rd:
        ld a,h
        xor l
@@ -47,11 +265,11 @@ memtest:
        cp b
        jr nz, .memfail
        
-       ld a, $DF
-       cp h
+       ld a, h
+       cp $DF
        jr nz, .rd
-       ld a, $80
-       cp l
+       ld a, l
+       cp $80
        jr nz, .rd
        
        ld hl, testokstr        ; Say we're OK
@@ -59,7 +277,7 @@ memtest:
        ret
 .memfail:                      ; Say we failed (sadface)
        ; decrement hl the easy way
-       ld a,[hld]
+       dec [hl]
        push hl
        ld hl, failatstr
        call puts
@@ -86,16 +304,12 @@ puthex:                            ; Put two hex nibbles to the serial console.
        rra
        rra
        rra
-       ld b,$0F
-       and b
-       ld b,$30
-       add b
+       and $0F
+       add $30
        call putc
        pop af
-       ld b,$0F
-       and b
-       ld b,$30
-       add b
+       and $0F
+       add $30
        call putc
        ret
 
@@ -103,19 +317,22 @@ puthex:                           ; Put two hex nibbles to the serial console.
 waitsw:
        ld hl,waitswstr
        call puts
+       
+       ld hl,$DF82
+       ld a, 1
+       ld [hl], a
 
        ld c, $51
        xor a
        ld [c],a
        
-       ld b, $0
 .loop1:
        ld a,[c]
-       cp b
+       cp $0
        jr z,.loop1
 .loop2:
        ld a,[c]
-       cp b
+       cp $0
        jr nz,.loop2
        ret
 
@@ -159,8 +376,7 @@ insntest:
 
        ; Test JR
        ld a, $FF
-       ld b, $00
-       cp b
+       cp $0
        jr nz,.jr
        ld hl, .jrfail
        jr .fail
@@ -182,26 +398,49 @@ insntest:
        ; Test CP.
        ld hl, .cpfail
        ld a, $10
-       ld b, $20
-       cp b
+       cp $20
        jr nc,.fail
        ld a, $20
-       ld b, $10
-       cp b
+       cp $10
        jr c,.fail
        
        ; Test CPL
        ld hl, .cplfail
        ld a, $55
-       ld b, $AA
        cpl
-       cp b
+       cp $AA
        jr nz,.fail
+
+       ; Test DI/EI delay
+       di
+       ld hl, .dinocausefail
+       ld c, $0F       ; First, wait until an interrupt happens...
+.wait: ld a, [c]
+       and $04
+       cp 0
+       jr z, .wait
+       ei              ; Now make sure that an IRQ didn't happen on EI/DI
+       di
+       ld a, [c]
+       and $04
+       cp 0
+       jr z, .fail
+       ld hl, .dicausefail
+       ei              ; Make sure that an IRQ does happen on EI/NOP/DI
+       nop
+       nop
+       di
+       ld a, [c]
+       and $04
+       cp 0
+       jr nz, .fail
+       ei
        
        ld hl, .ok
        call puts
        ret
 .fail:
+       ei
        call puts
        ld hl, .testfailed
        call puts
@@ -224,6 +463,10 @@ insntest:
        db "CPL",0
 .inc16fail:
        db "INC16",0
+.dinocausefail:
+       db "DI/EI does not cause interrupt",0
+.dicausefail:
+       db "DI/NOP/EI cause interrupt",0
 .testfailed:
        db " test failed.",$0D,$0A,0
 .ok:
@@ -231,12 +474,11 @@ insntest:
 
 ; Serial port manipulation functions.
 putc:
-       ld b, 0
        ld c, $50
        push af
 .waitport:
        ld a,[c]
-       cp b
+       cp $00
        jr nz,.waitport
        pop af
        ld [c],a
@@ -244,8 +486,8 @@ putc:
 
 puts:
        ld a, [hli]
-       ld b, $00
-       cp b
+       cp $00
        ret z
        call putc
        jr puts
+
This page took 0.031428 seconds and 4 git commands to generate.